Κληρονομικο Δικαιο - Κληρονομιες

To δικηγορικό γραφείο μας, Ιωάννης Π. Αλαβάνος και συνεργάτες εργάζονται εδώ και σαράντα χρόνια πάνω σε υποθέσεις κληρονομικής φύσεως. Συνεργάζονται δε τόσο με ημεδαπούς όσο και με αλλοδαπούς  πολίτες σε διεθνές επίπεδο για κληρονομίες που αποκτούνται στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τους και παρέχοντάς τους τις συμφερότερες, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες λύσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα  ανακύψει σχετικά με μία κληρονομιά

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας σε κληρονομικές υποθέσεις είναι πολύπλοκη και δαιδαλώδης. Αυτό γιατί δεν εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του αστικού νόμου αλλά και πλήθος άλλων διατάξεων, δηλαδή νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προπάντων ερμηνευτικών εγκυκλίων της Διοικήσεως που έχουν να κάνουν και με ζητήματα φορολογίας. Έτσι η παρουσία του δικηγόρου στη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη. Το δικηγόρικο μας γραφείο με την εμπειρία την οποία διαθέτει και τη γνώση της ελληνικής αγοράς και της διοίκησης βρίσκεται κοντά σας και είναι έτοιμο να σας βοήθησει.

Περιπτώσεις, όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και ένας αλλοδαπός πολίτης θα πρέπει να αναζητήσει έμπειρους Δικηγόρους,  τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικό όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησης  είναι όταν ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του είχε την ελληνική ιθαγένεια, ή είχε διπλή ιθαγένεια (την ελληνική και παράλληλα ξένη ιθαγένεια)  ή εάν δεν είχε ιθαγένεια και έμενε στην Ελλάδα.

Κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την κληρονομία ενός προσώπου είναι πώς διανέμεται η περιούσια του και ποιος δικαιούται μερίδιο σε αυτήν. Καταρχήν σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ένα  πρόσωπο δικαιούται να διανείμει την περιουσία του μετά το θάνατό του ελεύθερα και με δύο τρόπους:

είτε να συντάξει διαθήκη,

είτε χωρίς διαθήκη και η διανομή να γίνει όπως ορίζει ο νόμος. 

Σύμφωνα με τη πρώτη δυνατότητα ο κληρονομούμενος διανέμει την περιουσία του ελεύθερα, όπως αυτός επιθυμεί με μόνο περιορισμό μία ελάχιστη προστασία που προβλέπει ο νόμος (νόμιμη μοίρα) σε συγκεκριμένα συγγενικά πρόσωπα (παιδιά, γονείς, σύζυγος). Έτσι εάν κάποιο από αυτά τα πρόσωπα έχει παραληφθεί από τον κληρονομούμενο ή του έχει δοθεί μικρότερο μερίδιο από το ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος να μπορεί να προσβάλει τη διαθήκη και να διεκδικήσει το ποσοστό που του αναλογεί. 

Τα είδη των διαθηκών είναι τρία (3), η ιδιόγραφη, η μυστική και η δημόσια διαθήκη. Η ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να γράφεται ολόκληρη με το χέρι, να έχει χρονολογία και υπογραφή του κληρονομουμένου. Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου παρουσία τριών μαρτύρων. Και η μυστική γράφεται και υπογράφεται από τον κληρονομούμενο και  προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο για φύλαξη παρουσία τριών μαρτύρων.

Σε περίπτωση που το κείμενο μίας διαθήκης  δεν εκφράστηκε με σαφήνεια δημιουργώντας έτσι αμφιβολίες ή εκφράστηκε ατελώς παρουσιάζοντας κενό, το δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει τη διαθήκη αναζητώντας την πραγματική βούληση του κληρονομουμένου, κάνοντας χρήση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, κειμένων εκτός της διαθήκης.

Όταν ο κληρονομούμενος δεν έχει αφήσει διαθήκη, ο νόμος ορίζει πως θα γίνει η διανομή, ως εξής: 

 Όταν ζουν τα τέκνα και ο σύζυγος του κληρονομουμένου τότε αυτά είναι και τα πρόσωπα που κληρονομούν τον θανόντα. Ο σύζυγος δικαιούται το ¼ της κληρονομιάς ενώ τα υπόλοιπα ¾ τα μοιράζονται τα παιδιά κατά ίσα μέρη. Σε περίπτωση που δεν ζει κάποιο από τα τέκνα τότε το ποσοστό του θα δοθεί σε δικό του παιδί, εάν υπάρχει (εγγόνι του κληρονομουμένου).  

Όταν δεν υπάρχουν παιδιά-εγγονοί η κληρονομιά πηγαίνει στους γονείς, αδελφούς και στο σύζυγο του κληρονομουμένου. Ο σύζυγος δικαιούται το ½ της κληρονομιάς ενώ οι γονείς και οι αδελφοί του θανόντος μοιράζονται το υπόλοιπο ½ της κληρονομιάς.

Όταν ζουν μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου και ο σύζυγος, αυτοί κληρονομούν τον θανόντα. Ο σύζυγος δικαιούται το ½ της κληρονομιάς ενώ οι επιζώντες παππούδες/γιαγιάδες δικαιούνται το υπόλοιπο ½.

Όταν δεν υπάρχει άλλος συγγενής αλλά μόνο ο σύζυγος, τότε αυτός  κληρονομεί το σύνολο της κληρονομιάς.

Όταν δεν υπάρχει κανένας συγγενής και δεν υπάρχει σύζυγος το Δημόσια κληρονομεί  όλη την περιουσία του θανόντος.

Οι κληρονόμοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη προθεσμία για να αποδεχτούν την κληρονομιά. Ο νόμος ορίζει προθεσμία μόνο για την αποποίηση αυτής , η οποία θα πρέπει να γίνει  μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομιάς,  από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την ύπαρξη του κληρονομικού του δικαιώματος.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών για την παραίτηση, θεωρείται ότι ο κληρονόμος έχει αποδεχθεί την περιουσία και έχει αποκτήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ελληνική Κληρονομιά.   Σε περίπτωση που η Ελληνική Κληρονομιά αποτελείται από ακίνητη περιουσία, η αποδοχή της κληρονομιάς επιτυγχάνεται ρητώς ενώπιον Συμβολαιογράφου, η οποία πρέπει να εγγραφεί ενώπιον του αρμοδίου ελληνικού Κτηματολογίου (Υποθηκοφυλακείο).

Οι κληρονόμοι, (εκ διαθήκης ή άνευ διαθήκης), πρέπει να υποβάλουν δήλωση φόρου κληρονομίας εντός 6 μηνών, αν έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή εντός 12 μηνών, αν ζουν στο εξωτερικό. Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κατ 'αρχήν ξεκινά από το θάνατο του κληρονομουμένου ή  τη δημοσίευση της διαθήκης.

Ο φόρος κληρονομίας και τυχόν φορολογικές απαλλαγές εξαρτώνται από τη φορολογητέα αξία του ακινήτου, και από το επίπεδο συγγένειας με τον θανόντα.

Το δικηγορικό μας γραφείο που στελεχώνεται από έγκριτους και εξειδικευμένους νομικούς  μπορεί να σας δώσει κάθε επιπλέον ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με όλα τα παραπάνω. Επίσης η στενή συνεργασία μας  με φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους  και κτηματομεσιτικά γραφεία:

θα σας εξασφαλίσει την απαλλαγή φορολογίας ή την  ευνοικότερη  δυνατή φορολογική μεταχείριση ,

θα εγγυηθεί  ότι όλα τα θέματα της κληρονομιάς  διεκπεραιώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο που να καθίσταται  περιττή η ανάγκη για μελλοντικές τροποποιήσεις και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων, αποφεύγοντας έτσι περιττές μετακινήσεις που είναι δαπανηρές από άποψη χρόνου και χρήματος. Μάλιστα γνώμονας μας είναι η ελαχιστοποίηση της οικονομικής επιβάρυνσης των κληρονόμων. Για το σκοπό αυτό, προσφέρουμε συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν, όπως: Δωρεές εν ζωή, γονική παροχή, μεταβίβαση ιδιοκτησίας, μεταβίβαση δικαιωμάτων (επικαρπία, ψιλή κυριότητα),

θα σας απαλλάξει  από τη χρονοβόρα επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

θα διασφαλίσει  ότι η κληρονομιά αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εξειδικευμένους συναδέλφους σε διεθνές επίπεδο.